March 2, 2021

STEPS: Prepare VPS Setup docker User config Run moonbeam alphatest STEP 1-3:  Tương tự post trước, ae có thể tham khảo ở đây: https://brotherhoodofpain.link/node/testnet-concordium-tren-vps/ STEP 4: - Tạo thư mục chứa data: mkdir /var/lib/alphanet-data - Grant quyền access vào thư mục data: sudo chmod -R a+rwx /var/lib/alphanet-data/ - Chạy lệnh docker, thay YOUR-NODE-NAME bằng tên...

December 26, 2020

+Là dự án đầu tiên lên HSC (Huobi smart chain) +Tất cả những ai đã điền form whitelist đều hợp cách tham gia IDO. +Chỉ có 200 người nhanh nhất được mua, nghĩa là sẽ theo phương thức FCFS (First come First serve) +Số tiền một slot mua được tối đa sẽ là 250$ +Nên...